ADVANCED DAMON SYSTEM MECHANICS
หลากหลายความเห็นเกี่ยวกับเ ครื่องมือ Damon เป็นสิ่งที่ดีเป็นส่ิงที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความเป็น "จริง" ของเครื่องมือระบบนี้ในวงการจัดฟัน แต่ผมไม่อ่ยากให้ข้อโต้แย้งเหล่านี้เป็นข้อจำกัดกีดกันตัวคุณออกจากโอกาสเรียนรู้ เรียนรู้อะไรหรือครับ ก็เรียนรู้ประสบการณ์จัดฟันที่ต่างออกไปจากที่พวกเราคุ้นชินกันอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะจากผู้บรรยายที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งในการสอนและการคลินิกอย่าง Dr.Frank Bogdan

ผมเคยฟันการบรรยายของ Dr.Frank Bogdan สองครั้ง แต่ละครั้งเป็นการบรรยายในหัวข้อเดียวในเวลาประมาณ 90 นาที เขาสามารถบรรยายได้อย่างมีพลังด้วยภาษาอังบกฤษที่ไม่หรูหราเข้าใจง่ายนำเสนอมุมมองปัญหา malocclusion ที่เฉียบคมใ ผ่านภาพถ่าย Case ที่ชัดเจน น่าดู หลากหลายรูปแบบ เช่น การถอนฟัน Second bicuspid แทนที่จะเป็น first bicuspid อย่างที่พวกเราคุ้นเคย สลับกับการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนสอดรับกันอย่างลงตัว เหล่านี้คือสิ่งที่สามารถดึงดูดวามสนใจของผมไปได้ทั้งหมด จึงไม่น่าแปลกใจที่ในปัจจุบบัน Dr.Frank Bogdan จะได้รับการยอมรับให้เป็นผู้บรรยายที่จัดฟันด้วย Damon System ในระดัีบแถวหน้าของสหรัฐอเมริกา

การบรรยาย 6 ชัวโมงเต็มของ Dr.Frank Bogdan ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งการบรรยายทางทันตกรรมจัดฟันที่ผมเฝ้ารอให้เกิดขึ้น ด้วยเพราะผมอยากฟัง อยากชมมุมมองที่แหลมคมในการจัดฟันตามแบบฉบับของเขาแบบเต็มๆ สักครั้ง ถึงแม้ว่าคุณผู้อ่าสนจะไม่ได้ใช้เครื่องมือจัดฟัน Damon System อย่างที่เขาใช้ผมก็ยังมั่นใจว่าคุณจะสามารถนำวิธีคิดต่างมุมของ Dr.Frank Bogdan กลับไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับ Case ของคุณได้อย่างแน่นอน

รังสิ ถาวรังกูร

* ค่าลงทะเบียน ท่านล่ะ 3,000 บาท *ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ ผู้แทนขายแผนกจัดฟันในเขตของท่าน หรือคุณ อรวดี โทร. 0 2613 8081-90 ต่อ 618
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5